Obecné podmínky účasti na sportovních kurzech pro veřejnost

pořádané obchodní společností Wake Club z.ú.

se sídlem Na Václavce 1202/10, 150 00 Praha 5

identifikační číslo: 06078761

zapsané: U 576 vedená u Městského soudu v Praze

  • ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Tyto obecné podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Wake Club z.ú.

se sídlem Na Václavce 1202/10, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 06078761, zapsané: U 576 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a fyzické osoby (případně zákonného zástupce nezletilého)  (dále jen „účastník“) vzniklé v souvislosti s účastí fyzické osoby na sportovních kurzech organizovaných poskytovatelem (dále jen „kurz“).  Tyto obecné podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu, jsou pro obě zúčastněné strany závazné a ty se je zavazují respektovat a řídit se jejich zněním.

  • VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 

2.1 Účastník v případě svého zájmu zúčastnit se kurzu vyplní elektronickou přihlášku na stránkách poskytovatele www.wakekemp.cz, www.wakechomutov.cz nebo www.wakeopravna.cz  Po vyplnění přihlášky je zasláno účastníkovi na jím uvedený email  potvrzení o registraci do zvoleného kurzu s podrobným rozpisem ceny a uvedením čísla účtu, kam je třeba platbu poukázat včetně termínu splatnosti nebo může platit přímo na zmíněním webu on-line platbou platbou platební kartou.

 

2.2 Smluvní vztah mezi účastníkem a poskytovatelem vzniká doručením přijetí přihlášky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno účastníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedené účastníkem. Zároveň tímto okamžikem vznikne poskytovateli právo na uhrazení kurzovného. Nebo přímo přímo při objednávce pomocí platební brány. 

 

2.3 Účastník odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v přihlášce. Za nezletilé (do 15-ti let věku) účastníky přihlášku podává a dále jedná jejich zákonný zástupce. Pokud je v textu těchto podmínek uvedeno „účastník“, platí tato ustanovení i pro zákonného zástupce nezletilého, které je povinen se jimi řídit a jsou pro něj závazná.

 

2.4 Cena kurzu je uvedena v závazné přihlášce a účastník má možnost cenu zjistit předem při vyplňování přihlášky (dále jen „kurzovné“). V ceně kurzovného je zajištění instruktorů a lektorů k výuce na wakeboardech, wakeskatech, wakeski, zajištění místa pro stan či karavan v kempu, umožnění využití sportoviště v kempu. V částce kurzovného není doprava do místa konání kurzu.

 

2.5 Poskytovatel rezervuje místo účastníkovi na jím zvoleném kurzu až v okamžiku uhrazení celé částky kurzovného. Přednost mají dříve platící účastníci. V případě úhrady kurzovného ve stejný den a dojde-li k naplnění kapacity kurzu, mají přednost účastníci, kteří poslali přihlášku dříve. U bezhotovostní platby se okamžikem zaplacení rozumí den, kdy byla částka připsána na účet poskytovatele. Kurzovné musí být vždy uhrazeno před termínem kurzu, jinak účastník nemá nárok se kurzu účastnit.

  • ROZSAH A PŘEDMĚT SLUŽEB

 

3.1 Poskytovatel se zavazuje pro účastníky, kteří se přihlásili ke zvolenému kurzu, organizovat průběh kurzu včetně zajištění  instruktorů a lektorů k výuce na wakeboardech, wakeskatech, wakeski, zajištění místa pro stan či karavan v kempu, umožnění využití sportoviště v kempu. Kurz je se sportovním zaměřením, součástí může být  i fyzioterapeutická průprava a masáže.

 

3.2 Předmětem služeb není zajištění vybavení a pomůcek, k nimž se váže kurz včetně zapůjčení wakeboardu, wakeskatu a wakeski. Účastníci si mohou zařízení a vybavení půjčit od poskytovatele, avšak cena půjčovného není součástí kurzovného a hradí se zvlášť po dohodě s poskytovatelem.

3.3 Výuka probíhá každý den od 10hod. do 20hod.  po dobu trvání kurzu.

 

3.4 Zvolil – li si účastník v přihlášce jako typ ubytování pension, poskytovatel mu zašle na email Informace o rezervaci a kontaktech na pension. Platba za ubytování v pensionu a sjednání podmínek ubytování pak probíhá přímo u provozovatele pensionu, poskytovatel neručí za kvalitu ubytování a nijak ubytování v pensionu pro účastníky nezaštiťuje. 

 

3.5 Obchodní a jízdní podmínky pro jízdu na vleku během pořádání kurzu se řídí místními stanovami Wikdwake&ski. Účastník je povinen se seznámit se zněním těchto stanov a řídit se jimi.

 

  1.   PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

4.1 Účastník bere na vědomí, že se jedná o sportovní kurz a je si vědom fyzické náročnosti prováděných aktivit a s tím souvisejícího požadavku na zdravotní způsobilost. Účastník se v případě pochybností o svém zdravotním stavu, zavazuje před zahájením kurzu absolvovat lékařské vyšetření, jehož výsledkem bude ověření, zda je účastník způsobilý k činnostem provozovaným během kurzu. 

 

4.2 Účastník se účastní kurzu na svou vlastní odpovědnost, v případě, že užívá trvale léky či trpí alergiemi, nemocemi, které nevylučují zvýšenou fyzickou zátěž v souvislosti s jeho účastí na kurz, je povinen o tom poskytovatele včas informovat a předat mu kontakt na lékaře pro případ akutních zdravotních problémů a zároveň předat údaje a spojení na osobu, kterou může poskytovatel v případě problému kontaktovat. Poskytovatel je oprávněn rozhodnout, zda se účastník bude kurzu s ohledem na jeho stav účastnit či si v případě pochybností vyžádat zprávu od lékaře, že je kurz pro účastníka vhodný.

 

4.3 Účastník je povinen sjednat si úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu, případně další vhodné pojištění, po celou dobu trvání kurzu.

 

4.4 Na sportovišti je zakázáno pití alkoholu či užívání jiných návykových látek, poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany účastníka. Poskytovatel je v případě porušení tohoto zákazu oprávněn od této smlouvy s okamžitou účinností odstoupit a účastníka z kurzu vyloučit. V takovém případě nemá účastník právo na vrácení částky uhrazeného kurzovného.

 

4.5 Účastník se zavazuje po celou dobu trvání kurzu řídit pokyny poskytovatele nebo jím pověřených osob a dodržovat jejich doporučení a instrukce. Poskytovatel nenese odpovědnost za jednání účastníka v rozporu s jeho instrukcemi a pokyny.

 

  1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY, REKLAMACE

 

5.1 Za škody, poranění nebo úrazy účastníka nenese poskytovatel žádnou odpovědnost. 

 

5.2 Účastník je oprávněn reklamovat poskytnuté služby. Reklamace musí být uplatněna včas bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém u odpovědné osoby poskytovatele. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě. Doporučuje se uplatnit reklamaci písemnou formou s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace účastník požaduje.

 

  1.   ZMĚNY V ROZSAHU SLUŽEB, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

6.1 Změna místa konání vyhrazena. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v osobách instruktorů.

 

6.2 Poskytovatel je oprávněn zrušit kurz před jeho zahájením z důvodu nízkého počtu přihlášených osob, a dále v důsledku neodvratitelných událostí, kterým nemohlo být ze strany poskytovatele zabráněno či v důsledku mimořádných okolností nezávislých na vůli poskytovatele např. nepříznivé počasí. Účastník v případě tohoto zrušení kurzu obdrží zpět zaplacené kurzovné nejpozději do 14 dnů od ohlášení zrušení kurzu,  to na účet, který účastník sdělil písemně poskytovateli.

 

6.3 Nečerpá-li účastník, ať už z části nebo plně, objednané a zaplacené služby z důvodu nesouvisejícího s činností poskytovatele nevzniká klientovi nárok na náhradu ceny dotčených služeb ani na slevu z ceny kurzu. Účastník má právo převést čerpání služeb na druhou osobu (náhradníka).

 

6.4 Účastník má právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.  Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno poskytovateli. Odstoupí-li účastník od tohoto smluvního vztahu min. 60-ti dní před konáním kurzu, má právo na vrácení celé částky kurzovného, a to do 10dnů ode dne doručení písemného oznámení účastníka se sdělením čísla účtu, kam má být částka kurzovného poukázána.

 

6.5 Odstoupí-li účastník od tohoto smluvního vztahu v době od 30 do 60 dnů před konáním kurzu, má poskytovatel právo požadovat po účastníkovi odstupné ve výši 20% z kurzovného.  V případě odstoupení účastníka v době od 10 do 30 dnů před konáním kurzu, má poskytovatel právo požadovat odstupné ve výši 50% z kurzovného. V případě odstoupení účastníka od tohoto smluvního vztahu v době kratší než 10 dnů  před konáním kurzu, má poskytovatel právo požadovat odstupné ve výši 100% z kurzovného. Odstupné slouží především ke kompenzaci nákladů spojených s rezervací místa účastníka v kurzu. Rozhodným dnem pro určení výše odstupného je den doručení odstoupení poskytovateli.

 

6.6 Poskytovatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinností ze strany účastníka uvedených v čl. 4 těchto podmínek nebo v případě uvedení nepravdivých údajů, a dále v případě neuhrazení částky kurzovného v termínu splatnosti. V případě porušení povinností účastníkem stanovených v čl. 4 těchto podmínek, nebo v případě uvedení nepravdivých údajů, a dále v případě neuhrazení částky kurzovného v termínu splatnosti, vzniká poskytovateli nárok na smluvní pokutu ve výši kurzovného. Poskytovatel je oprávněn započítat svůj nárok na úhradu smluvní pokuty vůči účastníkovi na jeho nárok na vrácení uhrazeného kurzovného.

 

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

7.1 Poskytovatel prohlašuje, že všechny účastníkem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro účely poskytované služby a zavazuje se nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

 

7.2 Účastník podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl poskytovateli , za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely poskytovatele.

 

7.3 Účastník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na elektronickou adresu účastníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení          poskytovatelem na elektronickou adresu účastníka. Poskytovatel si vyhrazuje právo oslovovat účastníka v rámci marketingových průzkumů. 


7.4 Účastník souhlasí se zasíláním informací o blížícím se kurzu a to prostřednictvím služby Whatsapp, kde bude zřízena skupina všech účastníků a tím se podílet na společné komunikaci.

 

  1. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

8.1 Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2023 a téhož dne nabývají účinnosti.

 

8.2 Účastník odesláním závazné přihlášky stvrzuje, že mu jsou tyto obecné podmínky známy, porozuměl jim, s jejich zněním souhlasí a v plném rozsahu je přijímá.

 

8.3 Pokud vztah související s využitím služeb dle těchto podmínek nebo právní vztah dle těchto podmínek obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. 

 

8.4 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s tímto smluvním vztahem musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Účastníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho přihlášce. Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem, v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít, v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.